งานวิจัยครู

posted on 21 Jul 2010 23:32 by tsms001

นายสุเทพ พงษ์ใหม่

ครูสังคมศึกษามีความคิดเห็น ว่าตนเองได้ปฏิบัติงานในด้านการสอนและอบรมนัก เรียนระดับมาก ด้านการให้ความรู้แก่ประชาชนในระดับปานกลาง ด้านการบริการ ชุมชนในะดับปานกลางและระดับน้อย ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของครู สังคมศึกษา คือ การขาดการอบรม สัมมนาเกี่ยวกับโครงการ มพช. โรงเรียนขาดการ วางแผน ขาดบุคลากร ขาดงบประมาณวัสดุอุปกรณ์ และครูสังคมศึกษาได้เสนอแนะ แนวทางในการแก้ไขปัญหาว่า ควรจะมีการอบรมสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจและ เห็นความสำคัญของโครงการ มพช. โรงเรียนและกรมสามัญศึกษาควรจะมีการประชา สัมพันธ์ ประสานงาน ติดตามผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลงานทุกระยะ และควรจะ มีการจัดสรรงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร ให้เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน

Click to 
			minimize this section Details

ลำดับที่ 2216
ชื่อผลงานวิจัย ความคิดเห็นของครูสังคมศึกษา เกี่ยวกับบทบาทในการปฏิบัติงานตามโครงการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (มพช.) กลุ่มที่ 2 รุ่นที่ 1 เขตการศึกษา 9

ชื่อผู้วิจัย นายสุเทพ พงษ์ใหม่
ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 4
สถานที่ติดต่อ โรงเรียนสีชมพูศึกษา อำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่น
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) มกราคม 2529 - เมษายน 2529
ประเภท เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
สถานที่จัดเก็บผลงาน เพื่อเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติความเป็นมา(history) การศึกษาเป็นปัจจัยในการพัฒนา เศรษบกิจ สังคม การเมือง และการปกครอง โดยมี โรงเรียนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษา และเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่จะช่วย พัฒนาสังคม และพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้น ดังนั้นบทบาทของโรงเรียนจึงเป็นบทบาทที่จะ ต้องเกื้อกูลและสนับสนุนชุมชนและพร้อม ๆ กัน ชุมชนก็จะต้องสนับสนุนบทบาท ของโรงเรียน ทั้งนี้เพราะโรงเรียนซึ่งเป็นสถาบันการศึกษานั้นจัดเป็นส่วนหนึ่งของ สถาบันในสังคม


จากแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520-2524) ได้เน้นการกระจายบริการทางสังคมในด้านต่าง ๆไปสู่ชนบท กระทรวงศึกษาธิการใน ฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐที่จะต้องให้การสนับสนุน และดำเนินการจัดการ ศึกษาให้ตรงกับนโยบายและเป้าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงได้กำหนดโครงการพัฒนาการศึกษาครั้งที่ 5 ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกัน และได้มอง เห็นความสำคัญในการที่จะนำเอาโรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยู่ในส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็น หน่วยงานสำคัญของรัฐที่มีอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การเรียนการสอน ตลอดจน บุคลากรทีมีคุณวุฒิ พร้อมกว่าหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐที่มีอยู่ในชนบท ดังนั้นโครงการ โรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท (มพช.) จึงได้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2523 เป็นต้นมา ซึ่งกรมสามัญศึกษาได้ร่วมกับธนาคารโลกจึงได้ริเริ่มโครงการโรงเรียน มัธยมเพื่อการพัฒนาชนบทขึ้น ซึ่งมี 2 โครงการย่อย คือ โครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อ พัฒนาชนบท (มพช.) เริ่มดำเนินการปี 2523-2527 และโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อ พัฒนาชนบทกลุ่ม (มพช.) ซึ่งเริ่มดำเนินการปี 2526-2529 โดยทั้ง 2 กลุ่มนี้ มีหลักการ


1. สอนและอบรมนักเรียน

2.ให้ความรู้แก่ประชาชน

3. บริการชุมชน ซึ่งในการดำเนินงานของโรงเรียนที่อยู่ใน โครงการ มพช. นี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายใน โรงเรียน เช่น ครู อาจารย์ ผู้บริหาร นักการภารโรง ตลอดจนตัวนักเรียนเอง ซึ่งบุคคล เหล่านี้ต่างก็มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนร่วมกัน โดยเฉพาะครูสังคมศึกษาซึ่งควรจะ ได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบโดยตรงในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ ของ ประชาชนและความเป็นพลเมืองดีตามที่ชาติต้องการ จากการกำหนดหน้าที่ บทบาท และความรับผิดชอบของโรงเรียน มพช. นี้ จะพบว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชา ทางด้านสังคมศาสตร์ที่ครูสังคมศึกษาเกี่ยวข้องโดยตรง ดังนั้นครูสังคมศึกษาจึงจำเป็น ที่จะต้องทำความเข้าใจ ศึกษาถึงบทบาทหน้าที่ของตนในการปฏิบัติงานทั้งในและ นอกเวลาราชการหรือหน้าที่พิเศษอื่น ๆ เมื่อโรงเรียนของตนเป็นโรงเรียนที่เข้าโครง การ มพช. ทั้งนี้เพื่อทำให้โครงการโรงเรียน มพช. ได้ดำเนินการเกิดผลสำเร็จสุล่วงไป ได้ด้วยดีเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว ด้วยเหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงความคิด เห็นของครูสังคมศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของตนต่อการปฏิบัติงานในโรงเรียนตาม โครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบทกลุ่ม 2 รุ่นที่ 1 (มพช.2) รวมทั้งอุปสรรค และปัญหาในการดำเนินงานตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคดังกล่าว


วัตถุประสงค์(objective) 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนในด้านการ สอนและอบรมนักเรียน การให้ความรู้แก่ประชาชนและการบริการชุมชน
2.เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการ ปฏิบัติ
3.ตามบทบาทหน้าที่ของตน เมื่อโรงเรียนเข้าโครงการเป็นโรงเรียน มพช.
4.เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาและ อุปสรรคที่เกิดขึ้น
กลุ่มตัวอย่าง(sample) กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้เป็นครูสังคมศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียน มพช.2 รุ่นที่ 1 เขตการศึกษา 9 ซึ่งสังกัดกรมสามัญศึกษา ประจำปีการ ศึกษา 2528 จำนวน 30 โรงเรียน ใน 5 จังหวดั จำนวนครูสังคมศึกษา 99 คน
เครื่องมือ(tool) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทในการปฏิบัติงานตาม โครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท (มพช.) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของครูสังคมศึกษา ซึ่งเป็นแบบเลือก ตอบแล้วนำไปหาค่าสถิติ โดยใช้วิธีการหาร้อยละ
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาในการปฏิบัติ งาน 3 ด้าน คือ การสอนและอบรมนักเรียน การให้ความรู้แก่ประชาชนและการ บริการ ชุมชน ซึ่งแบบสอบถามนี้เป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า โดยการกำหนดค่า คะแนน ดังนี้
5 หมายถึง ได้ปฏิบัติงานในบทบาทนี้มากที่สุด
4 หมายถึง ได้ปฏิบัติงานในบทบาทนี้มาก
3 หมายถึง ได้ปฏิบัติงานบทบาทนี้ปานกลาง
2 หมายถึง ได้ปฏิบัติงานบทบาทนี้น้อย
1 หมายถึง ได้ปฏิบัติงานในบทบาทนี้น้อยที่สุดหรือไม่ได้ปฏิบัติเลย
แล้วนำระดับความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาที่ตอบแบบสอบถามมาแจกจงความถี่ แล้วหาค่าเฉลี่ย โดยกำหนดความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้
4.56 - 5.00 ความหมายได้ปฏิบัติงานในบทบาทนี้มากที่สุด
3.56 - 4.55 ความหมายได้ปฏิบัติงานในบทบาทนี้มาก
2.56 - 3.55 ความหมายได้ปฏิบัติงานในบทบาทนี้ปานกลาง
1.56 - 2.55 ความหมายได้ปฏิบัติงานในบทบาทนี้น้อย
1.00 - 1.55 ความหมายได้ปฏิบัติงานในบทบาทนี้น้อยที่สุดหรือ ไม่ได้ปฏิบัติเลย
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นเกี่ยวกับอุปสรรคใน การปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหา โดยเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด
ซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ช่วยใน การวิเคราะห์
การรวบรวมข้อมูล(gathering) ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามไปให้ ครูสังคมศึกษาที่เป็นกลุ่มประชารได้ตอบแบบสอบ ถามด้วยตนเองในโรงเรียนที่การคมนาคมที่สะดวกกับผู้วิจัยและส่งแบบสอบถามทาง ไปรษณีย์ตอบรับกลับคืนในโรงเรียนที่มีระยะทางไกลและไม่สะดวกกับผู้วิจัย
ข้อสรุป(summary) ครูสังคมศึกษามีความคิดเห็น ว่าตนเองได้ปฏิบัติงานในด้านการสอนและอบรมนัก เรียนระดับมาก ด้านการให้ความรู้แก่ประชาชนในระดับปานกลาง ด้านการบริการ ชุมชนในะดับปานกลางและระดับน้อย ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของครู สังคมศึกษา คือ การขาดการอบรม สัมมนาเกี่ยวกับโครงการ มพช. โรงเรียนขาดการ วางแผน ขาดบุคลากร ขาดงบประมาณวัสดุอุปกรณ์ และครูสังคมศึกษาได้เสนอแนะ แนวทางในการแก้ไขปัญหาว่า ควรจะมีการอบรมสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจและ เห็นความสำคัญของโครงการ มพช. โรงเรียนและกรมสามัญศึกษาควรจะมีการประชา สัมพันธ์ ประสานงาน ติดตามผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลงานทุกระยะ และควรจะ มีการจัดสรรงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร ให้เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน
ปี 2529

Comment

Comment:

Tweet